Semantic HTML5

Tất cả lập trình viên làm về frontend đều sử dụng thẻ <div> mỗi ngày với nhiệm vụ xây dựng bố cục và giúp phân tách các thành phần bố cục. Nhưng với các tiêu chuẩn mới ngày nay được áp dụng trong mảng frontend development, thì việc nắm bắt…